«دانشنامه خلیج‌فارس» در دست نگارش است/ از جایگاه تاریخی جزایر در تجارت تا نظام‌های سکونتگاهی

Published by:

«دانشنامه خلیج‌فارس» در دست نگارش است/ از جایگاه تاریخی جزایر در تجارت تا نظام‌های سکونتگاهی

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) به نقل از روابط عمومی مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی، مجموعه 8 جلدی «دانشنامه خلیج‌فارس» از سوی (مركز پژوهش‌هاى ايرانى و اسلامى) در دست انجام است.

با همه کوشش‌هایی که تاکنون در ایران برای تحقیق درباره خلیج‌فارس، این منبع آبی مهم و این منطقه تاریخی‌ـ فرهنگی، به انجام رسیده است، باید اذعان کرد که هنوز برای شناخت دقیق و معرفی مناسب آن، به صورت اثری مدون و علمی و به دور از تعصب که هم بتواند قبول عام و جهانی یابد و هم به عنوان سندی معتبر در معرفی صحیح این منطقه مهم از ایران و جهان، ماندگار باشد، فعالیت درخوری در کشور ما به انجام نرسیده است.

 تاکنون کتاب‌هایی درباره خلیج‌فارس تألیف یا ترجمه شده است که برخی از آنها درخور اهمیت و توجه بسیارند و افزون بر آن، کوشش برای تهیه و چاپ اطلسِ نقشه‌های تاریخی خلیج‌فارس به نوبه خود کارهای ارزشمندی بوده که در سال‌های اخیر به انجام رسیده است؛ با این‌همه، هیچ‌یک از این آثار نمی‌تواند جای بس خالی دانشنامه‌ای علمی و تخصصی عاری از حب و بغض درباره خلیج‌فارس را پرکند.

البته ابعاد مختلف ضرورت تألیف و تدوین چنین اثری در جمهوری اسلامی ایران، با توجه به توان تخصصی کشور، آشکارتر از آن است که نیازی به بازگو کردن آن باشد. تدوین دانشنامه خلیج‌فارس قاعدتا به شناخت سواحل شمالی آن محدود نمی‌شود، بلکه به عنوان شناسنامه تاریخی‌ـ فرهنگی، اجتماعی‌ـ اقتصادی و سیاسیِ یک منطقه مهم از جهان امروز طراحی شده است. این دانشنامه با جامعیتی فراگیر در عرصه تمامی آنچه در طول تاریخ به عنوان منطقه خلیج‌فارس شناخته شده است، با مدخل‌های گوناگون در حوزه‌های مختلف محیطی، زیستی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، و … طراحی شده است.

آشکار است که تدارک و تدوین دانشنامه خلیج‌فارس کاری زمان‌بر است، اما با توجه به تجربیات پیشین مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی در زمینه دانشنامه‌نویسی و نیز تدوین چند مجموعه بزرگ، از جمله «تاریخ جامع ایران» و «جغرافیای جامع ایران»، این مهم می‌تواند به نحوی مطلوب و با سرعت مناسب پیگیری شود و به انجام رسد.

کار تدارک و تدوین «دانشنامه خلیج‌فارس»، با توجه به ماهیت مطالب و مدخل‌های مرتبط با آن، در دو بخش اصلی و 8 مجلد آغاز شده است. بخش نخست (شامل 4 مجلد)، براساس شناختِ ویژگی‌های عمومی، از جمله شامل این مباحث است: «بررسی و نقد منابع شناخت»، «ویژگی‌های محیطی‌ـ زیستی»، «ساختار زمین و اشکال ناهمواری‌ها، ویژگی‌های آب و هوایی (اقلیم)، منابع تأمین آب، خصوصیات خاک، پوشش گیاهی»، «حیات جانوریِ منطقه»، «نواحی و چشم‌اندازهای باارزش زیست‌محیطی»، «مسائل زیست‌محیطی»، «ویژگی‌های جغرافیایی‌ـ تاریخی و قومی‌ـ فرهنگی»، «منطقه‌بندی سیاسی کشورهای منطقه»، «جزایر، جایگاه تاریخی در تجارت و مبادله کالایی».

«ترکیب قومیِ ساکنان سواحل و جزایر»، «گروه‌های زبانی و گویش‌های مختلف»، «شیوه‌های تاریخی زندگی انسانی»، «سابقه سکونت در سواحل و جزایر»، «ویژگی‌های جمعیتی منطقه»، «ویژگی‌های سیاسی‌ـ حقوقی»، «رخدادهای سیاسی»، «کشورها و مرزها و نظام‌های سیاسی»، «روابط بین کشورهای منطقه»، «نظام‌های حقوقی و قوانین»، «آموزش»، «بهداشت و تأمین اجتماعی در منطقه»، «رفاه و درآمد ملی»، «وسائل ارتباط جهانی»، «نظام‌های سکونتگاهی در منطقه»، «نظام‌های اقتصادی منطقه»، «انرژی و صنایع نفت و گاز»، «راه‌ها و حمل و نقل دریایی»، «شبکه راه‌ها و حمل‌ونقل زمینی»، و «تجارت و بازرگانی» سایر مباحث بخش نخست را تشکیل می‌دهند.

بخش دوم (شامل 4 مجلد)، براساس مدخل‌های مختلف، اعم از مکان‌ها، شخصیت‌ها، رخدادها، عهدنامه‌ها، کشورها، و… تنظیم شده است. اکنون استخراج مدخل‌ها برای آغاز کردن کارهای دیگر به انجام رسیده است.

«دانشنامه خلیج‌فارس» در دست نگارش است/ از جایگاه تاریخی جزایر در تجارت تا نظام‌های سکونتگاهی

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) به نقل از روابط عمومی مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی، مجموعه 8 جلدی «دانشنامه خلیج‌فارس» از سوی (مركز پژوهش‌هاى ايرانى و اسلامى) در دست انجام است.

با همه کوشش‌هایی که تاکنون در ایران برای تحقیق درباره خلیج‌فارس، این منبع آبی مهم و این منطقه تاریخی‌ـ فرهنگی، به انجام رسیده است، باید اذعان کرد که هنوز برای شناخت دقیق و معرفی مناسب آن، به صورت اثری مدون و علمی و به دور از تعصب که هم بتواند قبول عام و جهانی یابد و هم به عنوان سندی معتبر در معرفی صحیح این منطقه مهم از ایران و جهان، ماندگار باشد، فعالیت درخوری در کشور ما به انجام نرسیده است.

 تاکنون کتاب‌هایی درباره خلیج‌فارس تألیف یا ترجمه شده است که برخی از آنها درخور اهمیت و توجه بسیارند و افزون بر آن، کوشش برای تهیه و چاپ اطلسِ نقشه‌های تاریخی خلیج‌فارس به نوبه خود کارهای ارزشمندی بوده که در سال‌های اخیر به انجام رسیده است؛ با این‌همه، هیچ‌یک از این آثار نمی‌تواند جای بس خالی دانشنامه‌ای علمی و تخصصی عاری از حب و بغض درباره خلیج‌فارس را پرکند.

البته ابعاد مختلف ضرورت تألیف و تدوین چنین اثری در جمهوری اسلامی ایران، با توجه به توان تخصصی کشور، آشکارتر از آن است که نیازی به بازگو کردن آن باشد. تدوین دانشنامه خلیج‌فارس قاعدتا به شناخت سواحل شمالی آن محدود نمی‌شود، بلکه به عنوان شناسنامه تاریخی‌ـ فرهنگی، اجتماعی‌ـ اقتصادی و سیاسیِ یک منطقه مهم از جهان امروز طراحی شده است. این دانشنامه با جامعیتی فراگیر در عرصه تمامی آنچه در طول تاریخ به عنوان منطقه خلیج‌فارس شناخته شده است، با مدخل‌های گوناگون در حوزه‌های مختلف محیطی، زیستی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، و … طراحی شده است.

آشکار است که تدارک و تدوین دانشنامه خلیج‌فارس کاری زمان‌بر است، اما با توجه به تجربیات پیشین مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی در زمینه دانشنامه‌نویسی و نیز تدوین چند مجموعه بزرگ، از جمله «تاریخ جامع ایران» و «جغرافیای جامع ایران»، این مهم می‌تواند به نحوی مطلوب و با سرعت مناسب پیگیری شود و به انجام رسد.

کار تدارک و تدوین «دانشنامه خلیج‌فارس»، با توجه به ماهیت مطالب و مدخل‌های مرتبط با آن، در دو بخش اصلی و 8 مجلد آغاز شده است. بخش نخست (شامل 4 مجلد)، براساس شناختِ ویژگی‌های عمومی، از جمله شامل این مباحث است: «بررسی و نقد منابع شناخت»، «ویژگی‌های محیطی‌ـ زیستی»، «ساختار زمین و اشکال ناهمواری‌ها، ویژگی‌های آب و هوایی (اقلیم)، منابع تأمین آب، خصوصیات خاک، پوشش گیاهی»، «حیات جانوریِ منطقه»، «نواحی و چشم‌اندازهای باارزش زیست‌محیطی»، «مسائل زیست‌محیطی»، «ویژگی‌های جغرافیایی‌ـ تاریخی و قومی‌ـ فرهنگی»، «منطقه‌بندی سیاسی کشورهای منطقه»، «جزایر، جایگاه تاریخی در تجارت و مبادله کالایی».

«ترکیب قومیِ ساکنان سواحل و جزایر»، «گروه‌های زبانی و گویش‌های مختلف»، «شیوه‌های تاریخی زندگی انسانی»، «سابقه سکونت در سواحل و جزایر»، «ویژگی‌های جمعیتی منطقه»، «ویژگی‌های سیاسی‌ـ حقوقی»، «رخدادهای سیاسی»، «کشورها و مرزها و نظام‌های سیاسی»، «روابط بین کشورهای منطقه»، «نظام‌های حقوقی و قوانین»، «آموزش»، «بهداشت و تأمین اجتماعی در منطقه»، «رفاه و درآمد ملی»، «وسائل ارتباط جهانی»، «نظام‌های سکونتگاهی در منطقه»، «نظام‌های اقتصادی منطقه»، «انرژی و صنایع نفت و گاز»، «راه‌ها و حمل و نقل دریایی»، «شبکه راه‌ها و حمل‌ونقل زمینی»، و «تجارت و بازرگانی» سایر مباحث بخش نخست را تشکیل می‌دهند.

بخش دوم (شامل 4 مجلد)، براساس مدخل‌های مختلف، اعم از مکان‌ها، شخصیت‌ها، رخدادها، عهدنامه‌ها، کشورها، و… تنظیم شده است. اکنون استخراج مدخل‌ها برای آغاز کردن کارهای دیگر به انجام رسیده است.

«دانشنامه خلیج‌فارس» در دست نگارش است/ از جایگاه تاریخی جزایر در تجارت تا نظام‌های سکونتگاهی

دانلود سرا

کتابی که تحولات فقه را در آینه‌ مسائل خود جامعه‌ اسلامی می‌بیند

Published by:

کتابی که تحولات فقه را در آینه‌ مسائل خود جامعه‌ اسلامی می‌بیند

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) کتاب «تاریخ فقه اسلامی در سده‌های نخستین: از آغاز اسلام تا شکل‌گیری مکتب اصحاب حدیث متأخر» نوشته حامد خانی (فرهنگ مهروش) منتشر شده است.

کتاب در چهار بخش اصلی با عناوین «کلیات و روش‌شناسی بحث»، «از قانون عرفی تا شریعت: مروری بر تحولات حقوقی، عبادی و منسکی جامعه عرب در آستانه ظهور اسلام»، «تحول شیوه‌های صدور حکم شرعی در دوران شکل نیافتگی علم فقه» و «جریان‌های فکری نیمه دوم سده 2 قمری و پیدایی تدریجی فقه» چون یک علم سامان یافته است.
 
در بخشی از کتاب می‌خوانیم: «تاریخ فقه در ایران و به طور کلی در سراسر تمدن اسلامی تاریخ اندیشه‌ورزی درباره‌ آیین‌های هویت‌ساز عبادی و حقوقی است؛ یعنی مسائلی که طی قرن‌ها مهم‌ترین مسائل اجتماعی محسوب شده، جریان‌ساز بوده، مهم‌ترین تحولات فرهنگی و سیاسی را شکل داده و همواره خود نیز از آنها اثر پذیرفته‌ است. فقه در «تمدن نقل محور» همان جایگاهی را داراست که فلسفه در تمدن‌های مبتنی بر عقل خودبنیاد دارد. برای شناخت تاریخ اندیشه‌ها در ایران، باید از تاریخ فقه جویا شد. همان کاری که هنوز عزمی جدی برای انجامش نداریم. حتا گاه شنیده می‌شود برخی می‌گویند: «مسلمان‌ها در همان علم فقه نیز که اصلی‌ترین دغدغه‌شان بوده است، چندان رویکرد نظری نداشته‌اند»؛ سخنانی که معلوم نیست بر مبنای کدامین مطالعه‌ی روش‌مند بنا شده است.»

نویسنده در این اثر، رسالتِ محوری خویش را معرفی علم تاریخ و بازنمایی ضرورت آشنایی با آن تشخیص داده‌ است و به همین منظور کوشیده‌ دانشجو را با نوع نگاه مورخانه، علوم یاری رسان به مورخان، شیوه‌ی تحلیل تاریخی، رابطه‌ی میان تاریخ و دیگر علوم اجتماعی و در نهایت، کاستی‌ها و نقاط ناپژوهیده در حوزه‌ مطالعات تاریخ فقه اسلامی و منابع دست اول آن آشنا کند.

همچنین وی تلاش کرده در این کتاب، تحولات فقه را در آینه‌ مسائل خود جامعه‌ اسلامی ببیند؛ برخلاف مستشرقانی که ریشه‌ همه‌ تحولات جامعه‌ اسلامی را در اموری بیرون از آن و در تقلید از جوامع دینی اطراف‌شان می‌جویند.

وی در مقدمه کتاب تاکید می‌کند: «کوشیده‌ام نشان دهم بسیاری از اندیشه‌های حقوقی متکامل دوره‌های بعد ریشه در همان دیدگاه‌های کهن دارد. گاه مکتبی با گذشت سده‌ها، سرآخر پا در مسیر همان کسان می‌گذارد که دیرزمانی به مخالفت‌شان شهره بوده است.

کوشیده‌ام نشان دهم چگونه بنای رفیع و ارزشمندی چون فقه به کوشش‌های همه‌ی مکاتب فکری با دستاوردهای متنوع‌شان متکی است و چگونه مکاتبی که از دید دیگران مبانی و روش‌های صحیح نداشته‌اند، با ترویج نگرش‌های خاص خود اسباب رشد و تحول کلی علم فقه در سده‌های بعدی را فراهم آورده‌اند. خواسته‌ام نشان دهم «علم یک بازیِ جمعی است.»

مولف در این اثر، همواره درگیری ذهنی‌اش بر سر پرسش‌ها بوده است نه پاسخ‌ها. وقتی درباره‌ شیوه عبادات عرب پیش از اسلام، آیات مرتبط با سجده در قرآن، عریانی عرب‌های پیش از اسلام در هنگام طواف و هر مسئله‌ی دیگری از این دست بحث می‌کند، هرگز نمی‌خواهد پاسخ چنان پرسش‌هایی کلی را در کلاس درس یبابد. پرسش‌هایی که اگر زمانی قرار باشد پاسخش پیدا شود، باید جامعه‌ی علمی کشور و دانش‌پژوهان رشته‌های مختلف سال‌های سال مشارکت گروهی کنند و مسئله را در پژوهش‌های خویش از منظرهای مختلف بکاوند. هدف نویسنده آن است که بنمایاند درباره‌ی پرسش‌هایی به این مهمی، چه قدر ما متساهلانه برخورد کرده‌ایم و چه قدر «نمی‌دانیم». این شیوه کوتاه‌ترین راه برای فراخواندن دانشجویان به پژوهش در این عرصه‌ها بوده است.
 
همچنین در این کتاب در پایان هر درس، چند کتاب و مقاله برای مطالعه‌ بیشتر معرفی شده است، با این قصد که اگر دانشجویی مراجعه‌ هفتگی بدان‌ها را پی گرفت، به مرور با تاریخ فقه اسلامی و اهم منابع آن آشنا شود.
 
به گفته حامد خانی، خواننده‌ این اثر به خوبی حس خواهد کرد که با متنی رو‌به‌رو است که بیان و رویکردی آموزشی دارد. به سبب همین رویکرد آموزشی و معلمانه است که نویسنده کوششی برای تغییر کلی شیوه‌ گفتاری بیان به خرج نداده‌ یا حدالامکان منابعی فارسی و دسترس‌پذیر معرفی کرده‌ است. 

نشر نی کتاب «تاریخ فقه اسلامی در سده‌های نخستین: از آغاز اسلام تا شکل‌گیری مکتب اصحاب حدیث متأخر» نوشته حامد خانی (فرهنگ مهروش) را با شمارگان 500 نسخه در 480 صفحه به بهای 28 هزار تومان منتشر کرده است.

کتابی که تحولات فقه را در آینه‌ مسائل خود جامعه‌ اسلامی می‌بیند

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) کتاب «تاریخ فقه اسلامی در سده‌های نخستین: از آغاز اسلام تا شکل‌گیری مکتب اصحاب حدیث متأخر» نوشته حامد خانی (فرهنگ مهروش) منتشر شده است.

کتاب در چهار بخش اصلی با عناوین «کلیات و روش‌شناسی بحث»، «از قانون عرفی تا شریعت: مروری بر تحولات حقوقی، عبادی و منسکی جامعه عرب در آستانه ظهور اسلام»، «تحول شیوه‌های صدور حکم شرعی در دوران شکل نیافتگی علم فقه» و «جریان‌های فکری نیمه دوم سده 2 قمری و پیدایی تدریجی فقه» چون یک علم سامان یافته است.
 
در بخشی از کتاب می‌خوانیم: «تاریخ فقه در ایران و به طور کلی در سراسر تمدن اسلامی تاریخ اندیشه‌ورزی درباره‌ آیین‌های هویت‌ساز عبادی و حقوقی است؛ یعنی مسائلی که طی قرن‌ها مهم‌ترین مسائل اجتماعی محسوب شده، جریان‌ساز بوده، مهم‌ترین تحولات فرهنگی و سیاسی را شکل داده و همواره خود نیز از آنها اثر پذیرفته‌ است. فقه در «تمدن نقل محور» همان جایگاهی را داراست که فلسفه در تمدن‌های مبتنی بر عقل خودبنیاد دارد. برای شناخت تاریخ اندیشه‌ها در ایران، باید از تاریخ فقه جویا شد. همان کاری که هنوز عزمی جدی برای انجامش نداریم. حتا گاه شنیده می‌شود برخی می‌گویند: «مسلمان‌ها در همان علم فقه نیز که اصلی‌ترین دغدغه‌شان بوده است، چندان رویکرد نظری نداشته‌اند»؛ سخنانی که معلوم نیست بر مبنای کدامین مطالعه‌ی روش‌مند بنا شده است.»

نویسنده در این اثر، رسالتِ محوری خویش را معرفی علم تاریخ و بازنمایی ضرورت آشنایی با آن تشخیص داده‌ است و به همین منظور کوشیده‌ دانشجو را با نوع نگاه مورخانه، علوم یاری رسان به مورخان، شیوه‌ی تحلیل تاریخی، رابطه‌ی میان تاریخ و دیگر علوم اجتماعی و در نهایت، کاستی‌ها و نقاط ناپژوهیده در حوزه‌ مطالعات تاریخ فقه اسلامی و منابع دست اول آن آشنا کند.

همچنین وی تلاش کرده در این کتاب، تحولات فقه را در آینه‌ مسائل خود جامعه‌ اسلامی ببیند؛ برخلاف مستشرقانی که ریشه‌ همه‌ تحولات جامعه‌ اسلامی را در اموری بیرون از آن و در تقلید از جوامع دینی اطراف‌شان می‌جویند.

وی در مقدمه کتاب تاکید می‌کند: «کوشیده‌ام نشان دهم بسیاری از اندیشه‌های حقوقی متکامل دوره‌های بعد ریشه در همان دیدگاه‌های کهن دارد. گاه مکتبی با گذشت سده‌ها، سرآخر پا در مسیر همان کسان می‌گذارد که دیرزمانی به مخالفت‌شان شهره بوده است.

کوشیده‌ام نشان دهم چگونه بنای رفیع و ارزشمندی چون فقه به کوشش‌های همه‌ی مکاتب فکری با دستاوردهای متنوع‌شان متکی است و چگونه مکاتبی که از دید دیگران مبانی و روش‌های صحیح نداشته‌اند، با ترویج نگرش‌های خاص خود اسباب رشد و تحول کلی علم فقه در سده‌های بعدی را فراهم آورده‌اند. خواسته‌ام نشان دهم «علم یک بازیِ جمعی است.»

مولف در این اثر، همواره درگیری ذهنی‌اش بر سر پرسش‌ها بوده است نه پاسخ‌ها. وقتی درباره‌ شیوه عبادات عرب پیش از اسلام، آیات مرتبط با سجده در قرآن، عریانی عرب‌های پیش از اسلام در هنگام طواف و هر مسئله‌ی دیگری از این دست بحث می‌کند، هرگز نمی‌خواهد پاسخ چنان پرسش‌هایی کلی را در کلاس درس یبابد. پرسش‌هایی که اگر زمانی قرار باشد پاسخش پیدا شود، باید جامعه‌ی علمی کشور و دانش‌پژوهان رشته‌های مختلف سال‌های سال مشارکت گروهی کنند و مسئله را در پژوهش‌های خویش از منظرهای مختلف بکاوند. هدف نویسنده آن است که بنمایاند درباره‌ی پرسش‌هایی به این مهمی، چه قدر ما متساهلانه برخورد کرده‌ایم و چه قدر «نمی‌دانیم». این شیوه کوتاه‌ترین راه برای فراخواندن دانشجویان به پژوهش در این عرصه‌ها بوده است.
 
همچنین در این کتاب در پایان هر درس، چند کتاب و مقاله برای مطالعه‌ بیشتر معرفی شده است، با این قصد که اگر دانشجویی مراجعه‌ هفتگی بدان‌ها را پی گرفت، به مرور با تاریخ فقه اسلامی و اهم منابع آن آشنا شود.
 
به گفته حامد خانی، خواننده‌ این اثر به خوبی حس خواهد کرد که با متنی رو‌به‌رو است که بیان و رویکردی آموزشی دارد. به سبب همین رویکرد آموزشی و معلمانه است که نویسنده کوششی برای تغییر کلی شیوه‌ گفتاری بیان به خرج نداده‌ یا حدالامکان منابعی فارسی و دسترس‌پذیر معرفی کرده‌ است. 

نشر نی کتاب «تاریخ فقه اسلامی در سده‌های نخستین: از آغاز اسلام تا شکل‌گیری مکتب اصحاب حدیث متأخر» نوشته حامد خانی (فرهنگ مهروش) را با شمارگان 500 نسخه در 480 صفحه به بهای 28 هزار تومان منتشر کرده است.

کتابی که تحولات فقه را در آینه‌ مسائل خود جامعه‌ اسلامی می‌بیند

بک لینک قوی

اسکای نیوز

والتر بنیامین دوباره با «فهمِ برشت» به کتابفروشی‌ها آمد

Published by:

والتر بنیامین دوباره با «فهمِ برشت» به کتابفروشی‌ها آمد

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، کتاب «فهمِ برشت» به قلم «والتر بنیامین» و با ترجمه نیما عیسی‌پور و دیگران، از سوی انتشارات بیدگل برای بار دوم در ۱۰۰۰ نسخه به چاپ رسید.

«یادداشت دبیر مجموعه»، «مقدمه مترجم»، «مقدمه»، «تئاتر اِپیک چیست؟»، «مطالعاتی برای یک نظریه در باب تئاتر اِپیک»، «شرحی بر اشعار برشت»، «یک درام خانوادگی در تئاتر اِپیک»، «سرزمینی که در آن نام بردن از پرولتاریا ممنوع است»، «تحشیه‌هایی بر شعرهایی از برشت»، «رمان سه پولی برشت»، «مؤلف همچون تولید‌کننده» و «مکالماتی با برشت»، بخش‌های مختلف این کتاب ۱۸۸ صفحه‌ای را تشکیل داده‌اند.

«اویگن برتولت فریدریش برشت»، نمایشنامه‌نویس، کارگردان و شاعر خوش‌قریحه آلمانی بود که شهرتش را به دلیل نمایشنامه‌های روایی‌اش به‌دست آورد. آثار او، برگرفته از واقعیت‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی حاکم بر جامعه در دوران زندگی‌اش بود. برشت تماشاگر خود را وارد دنیای تماشاگر حقیقی می‌کرد. هدف برشت در نمایش‌هایش، نشان دادن یک رفتار اجتماعی خاص، در یک محیط اجتماعی خاص بود که باید به شکل انتقادی از سوی تماشاگر موردتوجه قرار گیرد.

در صفحه ۳۵ این کتاب می‌خوانیم:
«موضوع موردبحث در تئاتر امروز را می‌توان به شکلی هر چه دقیق‌تر در نسبت با صحنه تعریف کرد تا نمایشنامه. این مسئله با پر شدن حفره ارکستر مرتبط است. ورطه‌ای که بازیگران را از تماشاگران، چونان مردگان از زندگان، جدا می‌کند؛ ورطه‌ای که سکوتش تصعید درام را شدت می‌بخشد؛ ارتعاشش از خود بی‌خود شدگی اپرا را به اوج می‌رساند؛ این ورطه‌ای است که اکنون کارکرد خود را ازدست‌داده و بااین‌همه در همه عناصر صحنه همچنان نشانه‌هایی از خاستگاه‌های مقدسش را به‌گونه‌ای محو ناشدنی حفظ کرده است. صحنه هنوز بر بلندا ایستاده است، اما این رفعت دیگر از ژرفنای بی‌کرانه‌ای برنمی‌خیزد. صحنه صحنی عمومی شده است. اکنون بر چنین صحنی است که تئاتر مقید به استقرار خود است.»

گفتنی است کتاب «فهمِ برشت» به قلم «والتر بنیامین» و ترجمه نیما عیسی‌پور و دیگران در ۱۰۰۰ نسخه و ۱۸۸ صفحه با قیمت ۱۶۰۰۰ تومان در سال ۱۳۹۵ از سوی انتشارات بیدگل به چاپ دوم رسیده است.

والتر بنیامین دوباره با «فهمِ برشت» به کتابفروشی‌ها آمد

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، کتاب «فهمِ برشت» به قلم «والتر بنیامین» و با ترجمه نیما عیسی‌پور و دیگران، از سوی انتشارات بیدگل برای بار دوم در ۱۰۰۰ نسخه به چاپ رسید.

«یادداشت دبیر مجموعه»، «مقدمه مترجم»، «مقدمه»، «تئاتر اِپیک چیست؟»، «مطالعاتی برای یک نظریه در باب تئاتر اِپیک»، «شرحی بر اشعار برشت»، «یک درام خانوادگی در تئاتر اِپیک»، «سرزمینی که در آن نام بردن از پرولتاریا ممنوع است»، «تحشیه‌هایی بر شعرهایی از برشت»، «رمان سه پولی برشت»، «مؤلف همچون تولید‌کننده» و «مکالماتی با برشت»، بخش‌های مختلف این کتاب ۱۸۸ صفحه‌ای را تشکیل داده‌اند.

«اویگن برتولت فریدریش برشت»، نمایشنامه‌نویس، کارگردان و شاعر خوش‌قریحه آلمانی بود که شهرتش را به دلیل نمایشنامه‌های روایی‌اش به‌دست آورد. آثار او، برگرفته از واقعیت‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی حاکم بر جامعه در دوران زندگی‌اش بود. برشت تماشاگر خود را وارد دنیای تماشاگر حقیقی می‌کرد. هدف برشت در نمایش‌هایش، نشان دادن یک رفتار اجتماعی خاص، در یک محیط اجتماعی خاص بود که باید به شکل انتقادی از سوی تماشاگر موردتوجه قرار گیرد.

در صفحه ۳۵ این کتاب می‌خوانیم:
«موضوع موردبحث در تئاتر امروز را می‌توان به شکلی هر چه دقیق‌تر در نسبت با صحنه تعریف کرد تا نمایشنامه. این مسئله با پر شدن حفره ارکستر مرتبط است. ورطه‌ای که بازیگران را از تماشاگران، چونان مردگان از زندگان، جدا می‌کند؛ ورطه‌ای که سکوتش تصعید درام را شدت می‌بخشد؛ ارتعاشش از خود بی‌خود شدگی اپرا را به اوج می‌رساند؛ این ورطه‌ای است که اکنون کارکرد خود را ازدست‌داده و بااین‌همه در همه عناصر صحنه همچنان نشانه‌هایی از خاستگاه‌های مقدسش را به‌گونه‌ای محو ناشدنی حفظ کرده است. صحنه هنوز بر بلندا ایستاده است، اما این رفعت دیگر از ژرفنای بی‌کرانه‌ای برنمی‌خیزد. صحنه صحنی عمومی شده است. اکنون بر چنین صحنی است که تئاتر مقید به استقرار خود است.»

گفتنی است کتاب «فهمِ برشت» به قلم «والتر بنیامین» و ترجمه نیما عیسی‌پور و دیگران در ۱۰۰۰ نسخه و ۱۸۸ صفحه با قیمت ۱۶۰۰۰ تومان در سال ۱۳۹۵ از سوی انتشارات بیدگل به چاپ دوم رسیده است.

والتر بنیامین دوباره با «فهمِ برشت» به کتابفروشی‌ها آمد

بک لینک قوی

آهنگ جدید

«جغرافیای جامع ایران» در راه است/ از شیوه‌های زیستی و تاریخی تا کوچندگان و عشایر

Published by:

«جغرافیای جامع ایران» در راه است/ از شیوه‌های زیستی و تاریخی تا کوچندگان و عشایر

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) به نقل از روابط عمومی مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی، مجموعه 5 جلدى «جغرافیای جامع ایران» از سوی (مركز پژوهش هاى ايرانى و اسلامى) این مركز منتشر خواهد شد.

بعد از انتشار مجموعه ٢٠ جلدى «تاريخ جامع ايران»، كار تأليف و تدوين مجموعه ٥ جلدى «جغرافياى جامع ايران» مراحل پايانى را مى‌گذراند و به زودى به چاپ خواهد رسید.

طرح تدوین جغرافیای جامع ایران پاسخی درخور به فقدان مجموعه‌ای علمی و فراگیر از ویژگی‌های جغرافیایی کشور است. جغرافیای جامع ایران شامل 4 مجلد (و یک مجلد ضمیمه) است که محتوای هر یک به ترتیب زیر خواهد بود:

جلد نخست با مقدمه‌ای در بیان ضرورت تألیف این اثر آغاز می‌شود. آن‌گاه منابع شناخت ایران به تفصیل بررسی و معرفی می‌شود و در پی آن ویژگی‌های محیط طبیعی و زیستی کشور به شرح فصل‌های زیر مورد مطالعه قرار می‌گیرند: «موقعیت و حدود سرزمین»، «ریخت‌شناسی زمین»، «آب و هوای ایران»، «شبکه و منابع طبیعی آب»، «خصوصیات خاک‌های کشور»، «پوشش گیاهی» و «حیات جانوری».

جلد دوم با مقدمه‌ای در بیان اهمیت جغرافیای تاریخی و شناخت نظام سکونتگاهی دارد و پس از آن فصل‌های زیر به این ترتیب در آن گنجانده شده است: «ویژگی‌های جغرافیای تاریخی‌ـ سیاسیِ ایران»، «شیوه‌های زیستی‌ـ تاریخی»، «ویژگی‌های سیاسی‌ـ حقوقی»، «ویژگی‌های جمعیتی ایران» و «امکانات رفاهی و امور اجتماعی‌ـ فرهنگی»

جلد سوم در مقدمه‌ای به شرح جایگاه تریلوژی زیستی (کوچ‌روی زندگی شهری و روستایی) پرداخته و پس از آن مطالب خود را در سه فصل جای داده که این مطالب دربردارنده این سرفصل‌هاست: «کوچندگان و عشایر»، «روستا و روستانشینی» و «شهر و شهرنشینی»

جلد چهارم در مقدمه‌ جایگاه نظام و فعالیت‌های اقتصادی را شرح داده است. مطالب کتاب در 5 فصل سامان یافته که سرفصل‌های آن عبارتند از: «نظام اقتصادی»، «کشاورزی و منابع طبیعی»، «معادن و انرژی»، «صنعت و واحدهای صنعتی» و «خدمات، حمل و نقل و بازرگانی».

جلد ضمیمه نیز دربرگیرنده «فهرست‌ها و پیوست‌ها شامل فهرست تفصیلی مطالب، فهرست اعلام، فهرست نام اشخاص، فهرست نام جای‌ها، فهرست نام مؤسسات و نهادها، فهرست جدول‌های آماری، فهرست اسناد، و فهرست نقشه‌هاست.

«جغرافیای جامع ایران» در راه است/ از شیوه‌های زیستی و تاریخی تا کوچندگان و عشایر

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) به نقل از روابط عمومی مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی، مجموعه 5 جلدى «جغرافیای جامع ایران» از سوی (مركز پژوهش هاى ايرانى و اسلامى) این مركز منتشر خواهد شد.

بعد از انتشار مجموعه ٢٠ جلدى «تاريخ جامع ايران»، كار تأليف و تدوين مجموعه ٥ جلدى «جغرافياى جامع ايران» مراحل پايانى را مى‌گذراند و به زودى به چاپ خواهد رسید.

طرح تدوین جغرافیای جامع ایران پاسخی درخور به فقدان مجموعه‌ای علمی و فراگیر از ویژگی‌های جغرافیایی کشور است. جغرافیای جامع ایران شامل 4 مجلد (و یک مجلد ضمیمه) است که محتوای هر یک به ترتیب زیر خواهد بود:

جلد نخست با مقدمه‌ای در بیان ضرورت تألیف این اثر آغاز می‌شود. آن‌گاه منابع شناخت ایران به تفصیل بررسی و معرفی می‌شود و در پی آن ویژگی‌های محیط طبیعی و زیستی کشور به شرح فصل‌های زیر مورد مطالعه قرار می‌گیرند: «موقعیت و حدود سرزمین»، «ریخت‌شناسی زمین»، «آب و هوای ایران»، «شبکه و منابع طبیعی آب»، «خصوصیات خاک‌های کشور»، «پوشش گیاهی» و «حیات جانوری».

جلد دوم با مقدمه‌ای در بیان اهمیت جغرافیای تاریخی و شناخت نظام سکونتگاهی دارد و پس از آن فصل‌های زیر به این ترتیب در آن گنجانده شده است: «ویژگی‌های جغرافیای تاریخی‌ـ سیاسیِ ایران»، «شیوه‌های زیستی‌ـ تاریخی»، «ویژگی‌های سیاسی‌ـ حقوقی»، «ویژگی‌های جمعیتی ایران» و «امکانات رفاهی و امور اجتماعی‌ـ فرهنگی»

جلد سوم در مقدمه‌ای به شرح جایگاه تریلوژی زیستی (کوچ‌روی زندگی شهری و روستایی) پرداخته و پس از آن مطالب خود را در سه فصل جای داده که این مطالب دربردارنده این سرفصل‌هاست: «کوچندگان و عشایر»، «روستا و روستانشینی» و «شهر و شهرنشینی»

جلد چهارم در مقدمه‌ جایگاه نظام و فعالیت‌های اقتصادی را شرح داده است. مطالب کتاب در 5 فصل سامان یافته که سرفصل‌های آن عبارتند از: «نظام اقتصادی»، «کشاورزی و منابع طبیعی»، «معادن و انرژی»، «صنعت و واحدهای صنعتی» و «خدمات، حمل و نقل و بازرگانی».

جلد ضمیمه نیز دربرگیرنده «فهرست‌ها و پیوست‌ها شامل فهرست تفصیلی مطالب، فهرست اعلام، فهرست نام اشخاص، فهرست نام جای‌ها، فهرست نام مؤسسات و نهادها، فهرست جدول‌های آماری، فهرست اسناد، و فهرست نقشه‌هاست.

«جغرافیای جامع ایران» در راه است/ از شیوه‌های زیستی و تاریخی تا کوچندگان و عشایر

خرید رنک

دانلود فیلم با لینک مستقیم

نقد و بررسی کتاب «بنیاد آموزه‌ی فراگیر دانش» نوشته یوهان فیشته

Published by:

نقد و بررسی کتاب «بنیاد آموزه‌ی فراگیر دانش» نوشته یوهان فیشته

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا) به نقل از روابط عمومی شهر کتاب، نشست هفتگی شهر کتاب سه‌شنبه پنجم مرداد ساعت 16 و 30 دقیقه به نقد و بررسی کتاب «بنیاد آموزه‌ی فراگیر دانش» اختصاص دارد که با حضور دکتر سیدمحمدرضا بهشتی، دکتر میثم سفیدخوش و دکتر سیدمسعود حسینی در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار می‌شود.

به تازگی کتاب «بنیاد آموزه‌ی فراگیر دانش» نوشته‌ یوهان گوتلیب فیشته با ترجمه‌ سیدمسعود حسینی و به همت انتشارات حکمت منتشر شده است. فلسفه‌ فیشته در سیر ایده‌آلیسم آلمانی پس از فلسفه‌ نقدی کانت نفشی اساسی ایفا کرد. این کتاب مشهورترین اثر فیشته است و دو درآمدی که وی بعدها به آن افزود پرتوی روشنگر بر نظام وی افکند.

این اثر بنیاد نظام فلسفی فیشته در دوره‌ی ینا (۱۷۹۹ ـ ۱۷۹۴) را که از جمله شامل فلسفه‌ دین، فلسفه‌ی اخلاق، فلسفه‌ی حق و … است، تشکیل می‌دهد. نظامی که تاثیری شگرف بر سیر اندیشه‌ی سه تن از بزرگ‌ترین فیلسوفان آلمانی، هگل و شلینگ و شوپنهاور، نهاده است.

علاقه‌مندان می‌توانند برای حضور در این نشست به مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه‌ سوم مراجعه کنند.
 

نقد و بررسی کتاب «بنیاد آموزه‌ی فراگیر دانش» نوشته یوهان فیشته

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا) به نقل از روابط عمومی شهر کتاب، نشست هفتگی شهر کتاب سه‌شنبه پنجم مرداد ساعت 16 و 30 دقیقه به نقد و بررسی کتاب «بنیاد آموزه‌ی فراگیر دانش» اختصاص دارد که با حضور دکتر سیدمحمدرضا بهشتی، دکتر میثم سفیدخوش و دکتر سیدمسعود حسینی در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار می‌شود.

به تازگی کتاب «بنیاد آموزه‌ی فراگیر دانش» نوشته‌ یوهان گوتلیب فیشته با ترجمه‌ سیدمسعود حسینی و به همت انتشارات حکمت منتشر شده است. فلسفه‌ فیشته در سیر ایده‌آلیسم آلمانی پس از فلسفه‌ نقدی کانت نفشی اساسی ایفا کرد. این کتاب مشهورترین اثر فیشته است و دو درآمدی که وی بعدها به آن افزود پرتوی روشنگر بر نظام وی افکند.

این اثر بنیاد نظام فلسفی فیشته در دوره‌ی ینا (۱۷۹۹ ـ ۱۷۹۴) را که از جمله شامل فلسفه‌ دین، فلسفه‌ی اخلاق، فلسفه‌ی حق و … است، تشکیل می‌دهد. نظامی که تاثیری شگرف بر سیر اندیشه‌ی سه تن از بزرگ‌ترین فیلسوفان آلمانی، هگل و شلینگ و شوپنهاور، نهاده است.

علاقه‌مندان می‌توانند برای حضور در این نشست به مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه‌ سوم مراجعه کنند.
 

نقد و بررسی کتاب «بنیاد آموزه‌ی فراگیر دانش» نوشته یوهان فیشته

خرید رنک گوگل

مد روز

کتاب «اخلاق حرفه‌اي در مدرسه» رونمايی مي‌شود

Published by:

کتاب «اخلاق حرفه‌اي در مدرسه» رونمايی مي‌شود

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، کتاب «اخلاق حرفه‌ای در مدرسه» فردا دوشنبه سوم مردادماه در سرای اهل قلم موسسه خانه کتاب رونمایی می‌شود.

زكريا يازرلو، حميدرضا آيت‌اللهي، حميدرضا نمازي، احد فرامرز قراملكي، زينب برخورداري و فائزه موحدي سخنرانان اين نشست خواهند بود.

این اثر نخستین کتاب در زبان فارسی است که به صورت سامان‌مند بر پایه نظام ارزشی اسلام و با رویکرد کاربردی به بیان حقوق همه صاحبان حق در محیط بیرونی و درونی مدرسه و مسئولیت‌های مدرسه در قبال آنها می‌پردازد. این اثر حاصل پژوهش مشتری و بین رشته‌ای است زیرا که از طرفی نیازمند مطالعات هنجاری و اخلاق حرفه‌ است و از سوی دیگر نیازمند دانش تعلیم و تربیت و تجارب حرفه‌ای آن. 

کتاب «اخلاق حرفه‌ای در مدرسه» نوشته احد فرامرز قراملکی استاد دانشگاه، زینب برخوداری و فائزه موحدی با شمارگان هزار و 500 نسخه در 212 صفحه به بهای 18 هزار و 500 به همت موسسه آموزشی فرهنگی پیام آوران شهید مهدوی منتشر شده است.

علاقه‌مندان برای حضور در این نشست ساعت 17 می‌توانند به نشانی خيابان انقلاب اسلامي، خيابان برادران مظفر جنوبي، كوچه خواجه نصير، شماره 2 مراجعه کنند.

کتاب «اخلاق حرفه‌اي در مدرسه» رونمايی مي‌شود

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، کتاب «اخلاق حرفه‌ای در مدرسه» فردا دوشنبه سوم مردادماه در سرای اهل قلم موسسه خانه کتاب رونمایی می‌شود.

زكريا يازرلو، حميدرضا آيت‌اللهي، حميدرضا نمازي، احد فرامرز قراملكي، زينب برخورداري و فائزه موحدي سخنرانان اين نشست خواهند بود.

این اثر نخستین کتاب در زبان فارسی است که به صورت سامان‌مند بر پایه نظام ارزشی اسلام و با رویکرد کاربردی به بیان حقوق همه صاحبان حق در محیط بیرونی و درونی مدرسه و مسئولیت‌های مدرسه در قبال آنها می‌پردازد. این اثر حاصل پژوهش مشتری و بین رشته‌ای است زیرا که از طرفی نیازمند مطالعات هنجاری و اخلاق حرفه‌ است و از سوی دیگر نیازمند دانش تعلیم و تربیت و تجارب حرفه‌ای آن. 

کتاب «اخلاق حرفه‌ای در مدرسه» نوشته احد فرامرز قراملکی استاد دانشگاه، زینب برخوداری و فائزه موحدی با شمارگان هزار و 500 نسخه در 212 صفحه به بهای 18 هزار و 500 به همت موسسه آموزشی فرهنگی پیام آوران شهید مهدوی منتشر شده است.

علاقه‌مندان برای حضور در این نشست ساعت 17 می‌توانند به نشانی خيابان انقلاب اسلامي، خيابان برادران مظفر جنوبي، كوچه خواجه نصير، شماره 2 مراجعه کنند.

کتاب «اخلاق حرفه‌اي در مدرسه» رونمايی مي‌شود

بک لینک قوی

دانلود سرا

نسخه‌های خطی نفیس قرآن یادگار بزرگ‌ترین واقف تاریخ معاصر ایران/ یادداشت مظفرالدین شاه بر آخرین صفحه قرآن «ارسنجانی»

Published by:

نسخه‌های خطی نفیس قرآن یادگار بزرگ‌ترین واقف تاریخ معاصر ایران/ یادداشت مظفرالدین شاه بر آخرین صفحه قرآن «ارسنجانی»

خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)- حاج حسین ملک، واقف و بنیانگذار کتابخانه و موزه ملی ملک در یازدهمین روز ربیع‌الاول سال ۱۲۸۸ هجری قمری (۱۲۵۰خورشیدی) در تهران متولد شد.
 
محمدکاظم ملک التجار، پدر وی از راه تجارت و املاک وسیعی که در خراسان خریده بود، ثروت فراوانی برای فرزندانش به ارث گذاشت و این اساس ثروت حاج حسین ملک بود. او دستیاری پدرش در اداره املاک خراسان را برعهده داشت و نخستین بارقه‌های علاقه حاج حسین ملک به فرهنگ در سفری که همراه پدر به مشهد رفت، بسته شد. در آن‌جا به راهنمایی یکی از دوستان پدر با برخی نفایس حرم مطهر رضوی آشنا شد و چندی بعد وقتی در نیشابور نسخه‌ای از دیوان «ابن یمین فریومدی (سده ششم)» را به‌دست آورد، فکر بنیاد یک کتابخانه بزرگ به ذهنش خطور کرد. در این زمان ۲۸ ساله بود.
 
کتابخانه‌ای که وی از حدود سال ۱۲۷۸ خورشیدی فراهم آورد، ابتدا در مشهد و سپس به خانه پدری‌اش در بازار بین‌الحرمین تهران منتقل شد تا در اختیار اهل فضل و دانش قرار گیرد. این مکان در سال ۱۳۱۶ وقف آستان مقدس امام رضا (ع) شد. حاج حسین ملک املاک و مستغلات زیادی را در تهران و خراسان وقف امور خیریه و عام‌المنفعه کرده و بدین ترتیب در جایگاه بزرگ‌ترین واقف تاریخ معاصر ایران قرار گرفت.  
 
حاج حسین‌آقا ملک سرانجام چهارم مردادماه سال ۱۳۵۱ در سن ۱۰۱ سالگی در تهران درگذشت. او را پس از وفات به مشهد منتقل کردند و در غرفه شرقی دارالحفاظ حرم مطهر رضوی در نزدیکی پدرش به خاک سپردند.
 
♦ گنجینه‌ای درخشان از تاریخ، هنر و تمدن ایرانی-اسلامی

کتابخانه ملی ملک با داشتن ۱۹ هزار عنوان نسخه خطی نادر و نفیس، یکی از شش گنجینه بزرگ نسخ خطی ایران است. این کتابخانه دارای حدود ۷۰ هزار کتاب چاپی، سه هزار و 400 نسخه چاپ سنگی و ۵۴۸ عنوان نشریه ادواری در چهار هزار مجلد است. از قدیمی‌ترین کتاب‌های خطی این کتابخانه می‌توان به «ثمره بطلمیوس» مربوط به ۳۷۱ هجری قمری و «فوزالاصغر» از علی‌ابن مسکویه (410 هجری قمری) اشاره کرد.

در این گنجینه ارزشمند بیش از صدها نسخه خطی و نفیس قرآن کریم و صدها عنوان کتاب‌های ادعیه و آثاری با موضوعات مذهبی و عرفانی به چشم می‌خورد. قرآن «بایسنقری»، قرآن «ارسنجانی» و قرآن با خط منسوب به امام حسن مجتبی (ع) از جمله نفایس این مجموعه به‌شمار می‌روند.

در ادامه گلچینی از صدها قرآن و کتاب‌های ادعیه خطی موجود در موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک به مناسبت چهل و چهارمین سالگرد درگذشت حاج حسین آقا ملک به علاقه‌مندان این حوزه معرفی شده است.

♦ قرآن‌های نفیس در موقوفه امام رضا (ع)

• «قرآن/ کاتب: محمدشفيع ‌بن علی عسکر ارسنجانی، ‌نويسنده ترجمه‌ها: علی‌نقی شيرازی ‌بن ميرزا يوسف مذهب‌باشی، عربی – فارسی؛ نسخ مشکول. ترجمه فارسی بين سطور نستعليق شنگرف، سال ‎۱۳۱۵ قرن ‎۱۴ هجری قمری.»
يادداشت پشت صفحه خاتمه به خط مظفرالدين شاه: «هو الله تعالی شانه العزيز. از آنجائی که ما کمال مرحمت را نسبت به ميرزا علی ‌اصغرخان صدراعظم داريم، حقيقت او هم از جان گذشته خدمت می‌کند لهذا اين کلام مجيد را به يادگار باد مرحمت فرموديم فی شهر رمضان المبارک ‎۱۳۱۶.»
 
• «قرآن مجيد/ رقم محمدابراهيم (قمی)؛ نسخ، سال ‎۱۰۹۴ قرن ‎۱۲ هجری قمری.»
«خاتمه الکتاب بخط شکسته نستعليق کاتب، در پشت ورق آخر مستطيل مذهبی بخط نستعليق خوش عباس ميرزا نوشته شده است: اين مصحف شريف را کوچک خان ولد کلبعلی بيک دنبلی با کمال رغبت منتقل بما نمود، ما هم به فرزندی بهرام ميرزا بخشيديم. مال مختص او است. شهر رجب سنه ‎۱۲۴۲.»
 
• «قرآن/ کاتب: محمدشفيع‌بن محمدعلی تبريزی؛ نسخ مشکول. ترجمه زير سطور به شکسته نستعليق شنگرف، سال ‎۱۲۴۶ قرن ‎۱۳ هجری قمری.»
 
• «قرآن مجيد/ خط حسين‌بن علی عسکر ارسنجانی؛ نسخ، سال ‎۱۲۸۵ قرن ‎۱۴ هجری قمری.»
 
• «قرآن مجيد/ بخط محمد تقی ‌بن محمد علي اصفهانی، عربی؛ نسخ، ترقيمه و کتيبه‌ها به خط رقاع، سال ‎۱۲۵۲ قرن ‎۱۴ هجری قمری.»
 
• «قرآن مجيد؛ نسخ معرب مايل به کوفی، قرن ‎۵ هجری قمری.»
 
• «قرآن مجيد/ رقم ياقوت مستعصمی؛ نسخ، سال ‎۶۸۰ قرن ‎۸ هجری قمری.»
 
• «قرآن مجيد/ حواشی قراآت سبع و اصلاح متن بخط علی ‌بن سلطان محمد هروی قاری؛ نستعليق معرب، سال ‎۹۹۵ قرن ‎۱۱ هجری قمری.»
 
• «قرآن مجيد/ رقم مير محمدتقی ابن محسن الحسينی الشيرازی؛ نسخ، سال ‎۱۲۱۲ قرن ‎۱۳ هجری قمری.»
 
• «قرآن مجيد/ بخط علاءالدين ‌بن محمدالحافظ التبريزی، عربی؛ نسخ و ريحان، سال ‎۹۶۴ قرن ‎۱۱ هجری قمری.»

 
• «قرآن مجيد/ خط منسوب به امام حسن مجتبی (ع)، عربی؛ کوفی متحول، درجه ‎۲.»

• «قرآن مجيد/ کاتب زين‌العابدين السلطانی ملقب به اشرف‌الکتاب اصفهانی ‌فتح‌الله نقاش‌باشی؛ نسخ، سال ‎۱۲۵۴ قرن ‎۱۴ هجری قمری.»
 
• «قرآن مجيد/ خط حسين‌بن علی عسکر ارسنجانی؛ نسخ، سال ‎۱۲۸۵ قرن ‎۱۴ هجری قمری.»
 
• «قرآن مجيد/ رقم روی جلد نسخه عمل ابوالقاسم الموسوی الحسينی سنه ‎۱۲۳۸؛ نسخ، قرن ‎۱۰ هجری قمری.»
 
• «قرآن کريم/ کاتب متن لطف‌الله نيريزی ‌کاتب ترجمه محمدعلی تبريزی، عربی- فارسی؛ نسخ مشکول، سال ۱۲۸۰ -‎۱۲۷۹ قرن ‎۱۴ هجری قمری.»
 
♦ ادعیه و کتاب‌های قرآنی و عرفانی

• «خواص آيات قرآن (يا) ترجمه الدرالنظيم/ احمدبن محمد تنکابنی طبسی؛ نسخ، قرن ‎۱۳هجری قمری.»
 
• «رساله در تجويد قرآن به قرائت عاصم (عربی)؛ نسخ و نستعليق، سال ‎۹۷۸،۹۶۶  قرن ‎۱۱ هجری قمری.»
 
• «تفأل و استخاره با قرآن/ بخط ابوالقاسم وفا،؛ شکسته نستعليق، قرن‎۱۳هجری قمری.»
 
• «الواح و ادعيه بهائی، فارسی؛ نسخ و شکسته نستعليق، سال  ‎۱۲۸۵تا‎۱۳۲۲  قرن ‎۱۴ هجری قمری.»
 
• «انيس‌العابدين/ تاليف محمدبن محمد طبيب؛ خط علی ‌بن احمد، سال ‎۹۷۹ قرن ‎۱۱ هجری قمری.»
 
• «شرح دعاء السمات/ از محمدتقی بن محمد مقيم سمنانی؛ نسخ، قرن ‎۱۲ هجری قمری.»
 
• «زاد المعاد/ از محمدباقر بن محمدتقی مجلسی؛ نسخ، سال ‎۱۲۳۳ قرن ‎۱۳ هجری قمری.»
 
• «شرح صحيفه سجاديه/ از مير هاشم مجاز با خط و مهر محمدکاظم بن لطفعلی؛ نسخ، قرن ‎۱۳،۱۲ هجری قمری.»
 
• «کنزالذهب/ از محمدبن محمد حسن مدرس مشهدی طوسی؛ نسخ، ‎۱۲۴۸ق.»
 
• «شرح دعاءالصباح/ حاج ملاهادی سبزواری ‌به خط محمد سبزواری؛ نسخ، سال ‎۱۲۷۴ قرن ‎۱۴ هجری قمری.»
 
• «شرح دعای چهل اسم و خواص آنها/ روايت از شيخ شهاب‌الدين مقتول، فارسی؛ نسخ و نستعليق، سال ‎۱۰۶۶ قرن ‎۱۲ هجری قمری.»
 
• «دعاهايی برای درمان دردها/ محمدشريف؛ نستعليق، سال ۱۱۶۱-‎۱۰۴۱ قرن ‎۱۱ هجری قمری.»
 
• «مخزن‌الخزائن/ از محمدمؤمن ‌بن فتح‌الله ‌بن کاظم طبيب تبريزی؛ شکسته نستعليق، ‎۱۱۹۹ق.»
 
• «کنز الاحباب/ از زين‌العابدين ‌بن قاسم رمال اصفهانی ‌به خط صدرالدين محمد موسوی؛ شکسته نستعليق، قرن ‎۱۲ هجری قمری.»
 
• «انيس الصالحين/ تاليف الامير معزالدين محمد بن ابی الحسن الموسوی المشهدی؛ نسخ، قرن ‎۱۱ هجری قمری.»
 
• «الاقبال بالاعمال الحسنة فيما يعمل مرة في السنة/ تاليف رضي‌الدين ابوالقاسم علی بن طاوس خط ملامحمد شفيع؛ نسخ معرب (روز جمعه ‎۴ صفر)، سال ‎۱۰۹۱ قرن ‎۱۲ هجری قمری.»
 
• «الاربعون حديثا/ تاليف ابن‌زهرة سيد محی‌الدين ابوحامد محمد بن عبدالله بن علی زهره حسينی ابن اخی السيد ابی‌المکارم حمزة بن زهرة خط حسين بن سعيد بن موسی بن حميد مدنی؛ نسخ، قرن ‎۸ هجری قمری.»
 
• «آداب عباسی(تبريزی)/ ترجمه مفتاح الفلاح بقلم صدرالدين محمد تبريزی، فارسی؛ نسخ، قرن ‎۱۱ هجری قمری.»
 

• «انوار جليه در کشف اسرار حقايق علويه/ تاليف ملا عبدالله مدرس زنوزی تبريزی، فارسی؛ نستعليق مصنف، سال ‎۱۲۴۷ قرن ‎۱۳ هجری قمری.»
 
• «بحر المعارف (اشکوری)/ تاليف محمد بن محمد اشکوری، فارسی؛ نستعليق، سال ‎۱۲۸۸ قرن ‎۱۴ هجری قمری.»
 
• «تحفة الزائر/ تاليف محمد باقر بن محمدتقی مجلسی ‌بخط عسکری الجنابدی الخراسانی يا عسکری گنابادی، فارسی؛ نسخ، سال ‎۱۰۸۸ قرن ‎۱۲ هجری قمری.»
 
• «تحفة شاهيه عباسيه در شرح رساله رضويه/ محمدنصير بن قاضی بن کاشف‌الدين محمد اليزدی، فارسی؛ نسخ، سال ‎۱۱۰۱ قرن ‎۱۲ هجری قمری.»
 
• «حرز امام جعفر صادق/ منسوب به امام جعفر صادق، فارسی؛ نسخ و شکسته نستعليق، قرن ‎۱۳ هجری قمری.»
 
• «ترجمه مهج الدعوات و منهج الغايات/ تاليف سيد طاووس، فارسی؛ نسخ و نستعليق، قرن ‎۱۲ هجری قمری.»
 
• «ترجمه طرايف/ تاليف ابن ‌طاووس ‌ترجمه علی بن حسن زواری، فارسی؛ نستعليق، قرن ‎۱۰ هجری قمری.»
 
• «تقويم الايمان/ تاليف حسين اردبيلی استرآبادی ‌بخط حسين اردبيلی، فارسی؛ نستعليق، سال ‎۱۰۴۹ قرن ‎۱۱ هجری قمری.»
 
• «جامع الفوائد/ تاليف عبدالکريم بن محمدهادی الحسينی المرعشی الشوشتری، فارسی؛ نسخ، قرن ‎۱۳ هجری قمری.»
 
• «ربيع‌الاسابيع/ تاليف محمدباقربن محمدتقی مجلسی ‌بخط محمدمحسن اصفهانی؛ نسخ، سال ‎۱۱۴۲ قرن ‎۱۲ هجری قمری.»

نسخه‌های خطی نفیس قرآن یادگار بزرگ‌ترین واقف تاریخ معاصر ایران/ یادداشت مظفرالدین شاه بر آخرین صفحه قرآن «ارسنجانی»

خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)- حاج حسین ملک، واقف و بنیانگذار کتابخانه و موزه ملی ملک در یازدهمین روز ربیع‌الاول سال ۱۲۸۸ هجری قمری (۱۲۵۰خورشیدی) در تهران متولد شد.
 
محمدکاظم ملک التجار، پدر وی از راه تجارت و املاک وسیعی که در خراسان خریده بود، ثروت فراوانی برای فرزندانش به ارث گذاشت و این اساس ثروت حاج حسین ملک بود. او دستیاری پدرش در اداره املاک خراسان را برعهده داشت و نخستین بارقه‌های علاقه حاج حسین ملک به فرهنگ در سفری که همراه پدر به مشهد رفت، بسته شد. در آن‌جا به راهنمایی یکی از دوستان پدر با برخی نفایس حرم مطهر رضوی آشنا شد و چندی بعد وقتی در نیشابور نسخه‌ای از دیوان «ابن یمین فریومدی (سده ششم)» را به‌دست آورد، فکر بنیاد یک کتابخانه بزرگ به ذهنش خطور کرد. در این زمان ۲۸ ساله بود.
 
کتابخانه‌ای که وی از حدود سال ۱۲۷۸ خورشیدی فراهم آورد، ابتدا در مشهد و سپس به خانه پدری‌اش در بازار بین‌الحرمین تهران منتقل شد تا در اختیار اهل فضل و دانش قرار گیرد. این مکان در سال ۱۳۱۶ وقف آستان مقدس امام رضا (ع) شد. حاج حسین ملک املاک و مستغلات زیادی را در تهران و خراسان وقف امور خیریه و عام‌المنفعه کرده و بدین ترتیب در جایگاه بزرگ‌ترین واقف تاریخ معاصر ایران قرار گرفت.  
 
حاج حسین‌آقا ملک سرانجام چهارم مردادماه سال ۱۳۵۱ در سن ۱۰۱ سالگی در تهران درگذشت. او را پس از وفات به مشهد منتقل کردند و در غرفه شرقی دارالحفاظ حرم مطهر رضوی در نزدیکی پدرش به خاک سپردند.
 
♦ گنجینه‌ای درخشان از تاریخ، هنر و تمدن ایرانی-اسلامی

کتابخانه ملی ملک با داشتن ۱۹ هزار عنوان نسخه خطی نادر و نفیس، یکی از شش گنجینه بزرگ نسخ خطی ایران است. این کتابخانه دارای حدود ۷۰ هزار کتاب چاپی، سه هزار و 400 نسخه چاپ سنگی و ۵۴۸ عنوان نشریه ادواری در چهار هزار مجلد است. از قدیمی‌ترین کتاب‌های خطی این کتابخانه می‌توان به «ثمره بطلمیوس» مربوط به ۳۷۱ هجری قمری و «فوزالاصغر» از علی‌ابن مسکویه (410 هجری قمری) اشاره کرد.

در این گنجینه ارزشمند بیش از صدها نسخه خطی و نفیس قرآن کریم و صدها عنوان کتاب‌های ادعیه و آثاری با موضوعات مذهبی و عرفانی به چشم می‌خورد. قرآن «بایسنقری»، قرآن «ارسنجانی» و قرآن با خط منسوب به امام حسن مجتبی (ع) از جمله نفایس این مجموعه به‌شمار می‌روند.

در ادامه گلچینی از صدها قرآن و کتاب‌های ادعیه خطی موجود در موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک به مناسبت چهل و چهارمین سالگرد درگذشت حاج حسین آقا ملک به علاقه‌مندان این حوزه معرفی شده است.

♦ قرآن‌های نفیس در موقوفه امام رضا (ع)

• «قرآن/ کاتب: محمدشفيع ‌بن علی عسکر ارسنجانی، ‌نويسنده ترجمه‌ها: علی‌نقی شيرازی ‌بن ميرزا يوسف مذهب‌باشی، عربی – فارسی؛ نسخ مشکول. ترجمه فارسی بين سطور نستعليق شنگرف، سال ‎۱۳۱۵ قرن ‎۱۴ هجری قمری.»
يادداشت پشت صفحه خاتمه به خط مظفرالدين شاه: «هو الله تعالی شانه العزيز. از آنجائی که ما کمال مرحمت را نسبت به ميرزا علی ‌اصغرخان صدراعظم داريم، حقيقت او هم از جان گذشته خدمت می‌کند لهذا اين کلام مجيد را به يادگار باد مرحمت فرموديم فی شهر رمضان المبارک ‎۱۳۱۶.»
 
• «قرآن مجيد/ رقم محمدابراهيم (قمی)؛ نسخ، سال ‎۱۰۹۴ قرن ‎۱۲ هجری قمری.»
«خاتمه الکتاب بخط شکسته نستعليق کاتب، در پشت ورق آخر مستطيل مذهبی بخط نستعليق خوش عباس ميرزا نوشته شده است: اين مصحف شريف را کوچک خان ولد کلبعلی بيک دنبلی با کمال رغبت منتقل بما نمود، ما هم به فرزندی بهرام ميرزا بخشيديم. مال مختص او است. شهر رجب سنه ‎۱۲۴۲.»
 
• «قرآن/ کاتب: محمدشفيع‌بن محمدعلی تبريزی؛ نسخ مشکول. ترجمه زير سطور به شکسته نستعليق شنگرف، سال ‎۱۲۴۶ قرن ‎۱۳ هجری قمری.»
 
• «قرآن مجيد/ خط حسين‌بن علی عسکر ارسنجانی؛ نسخ، سال ‎۱۲۸۵ قرن ‎۱۴ هجری قمری.»
 
• «قرآن مجيد/ بخط محمد تقی ‌بن محمد علي اصفهانی، عربی؛ نسخ، ترقيمه و کتيبه‌ها به خط رقاع، سال ‎۱۲۵۲ قرن ‎۱۴ هجری قمری.»
 
• «قرآن مجيد؛ نسخ معرب مايل به کوفی، قرن ‎۵ هجری قمری.»
 
• «قرآن مجيد/ رقم ياقوت مستعصمی؛ نسخ، سال ‎۶۸۰ قرن ‎۸ هجری قمری.»
 
• «قرآن مجيد/ حواشی قراآت سبع و اصلاح متن بخط علی ‌بن سلطان محمد هروی قاری؛ نستعليق معرب، سال ‎۹۹۵ قرن ‎۱۱ هجری قمری.»
 
• «قرآن مجيد/ رقم مير محمدتقی ابن محسن الحسينی الشيرازی؛ نسخ، سال ‎۱۲۱۲ قرن ‎۱۳ هجری قمری.»
 
• «قرآن مجيد/ بخط علاءالدين ‌بن محمدالحافظ التبريزی، عربی؛ نسخ و ريحان، سال ‎۹۶۴ قرن ‎۱۱ هجری قمری.»

 
• «قرآن مجيد/ خط منسوب به امام حسن مجتبی (ع)، عربی؛ کوفی متحول، درجه ‎۲.»

• «قرآن مجيد/ کاتب زين‌العابدين السلطانی ملقب به اشرف‌الکتاب اصفهانی ‌فتح‌الله نقاش‌باشی؛ نسخ، سال ‎۱۲۵۴ قرن ‎۱۴ هجری قمری.»
 
• «قرآن مجيد/ خط حسين‌بن علی عسکر ارسنجانی؛ نسخ، سال ‎۱۲۸۵ قرن ‎۱۴ هجری قمری.»
 
• «قرآن مجيد/ رقم روی جلد نسخه عمل ابوالقاسم الموسوی الحسينی سنه ‎۱۲۳۸؛ نسخ، قرن ‎۱۰ هجری قمری.»
 
• «قرآن کريم/ کاتب متن لطف‌الله نيريزی ‌کاتب ترجمه محمدعلی تبريزی، عربی- فارسی؛ نسخ مشکول، سال ۱۲۸۰ -‎۱۲۷۹ قرن ‎۱۴ هجری قمری.»
 
♦ ادعیه و کتاب‌های قرآنی و عرفانی

• «خواص آيات قرآن (يا) ترجمه الدرالنظيم/ احمدبن محمد تنکابنی طبسی؛ نسخ، قرن ‎۱۳هجری قمری.»
 
• «رساله در تجويد قرآن به قرائت عاصم (عربی)؛ نسخ و نستعليق، سال ‎۹۷۸،۹۶۶  قرن ‎۱۱ هجری قمری.»
 
• «تفأل و استخاره با قرآن/ بخط ابوالقاسم وفا،؛ شکسته نستعليق، قرن‎۱۳هجری قمری.»
 
• «الواح و ادعيه بهائی، فارسی؛ نسخ و شکسته نستعليق، سال  ‎۱۲۸۵تا‎۱۳۲۲  قرن ‎۱۴ هجری قمری.»
 
• «انيس‌العابدين/ تاليف محمدبن محمد طبيب؛ خط علی ‌بن احمد، سال ‎۹۷۹ قرن ‎۱۱ هجری قمری.»
 
• «شرح دعاء السمات/ از محمدتقی بن محمد مقيم سمنانی؛ نسخ، قرن ‎۱۲ هجری قمری.»
 
• «زاد المعاد/ از محمدباقر بن محمدتقی مجلسی؛ نسخ، سال ‎۱۲۳۳ قرن ‎۱۳ هجری قمری.»
 
• «شرح صحيفه سجاديه/ از مير هاشم مجاز با خط و مهر محمدکاظم بن لطفعلی؛ نسخ، قرن ‎۱۳،۱۲ هجری قمری.»
 
• «کنزالذهب/ از محمدبن محمد حسن مدرس مشهدی طوسی؛ نسخ، ‎۱۲۴۸ق.»
 
• «شرح دعاءالصباح/ حاج ملاهادی سبزواری ‌به خط محمد سبزواری؛ نسخ، سال ‎۱۲۷۴ قرن ‎۱۴ هجری قمری.»
 
• «شرح دعای چهل اسم و خواص آنها/ روايت از شيخ شهاب‌الدين مقتول، فارسی؛ نسخ و نستعليق، سال ‎۱۰۶۶ قرن ‎۱۲ هجری قمری.»
 
• «دعاهايی برای درمان دردها/ محمدشريف؛ نستعليق، سال ۱۱۶۱-‎۱۰۴۱ قرن ‎۱۱ هجری قمری.»
 
• «مخزن‌الخزائن/ از محمدمؤمن ‌بن فتح‌الله ‌بن کاظم طبيب تبريزی؛ شکسته نستعليق، ‎۱۱۹۹ق.»
 
• «کنز الاحباب/ از زين‌العابدين ‌بن قاسم رمال اصفهانی ‌به خط صدرالدين محمد موسوی؛ شکسته نستعليق، قرن ‎۱۲ هجری قمری.»
 
• «انيس الصالحين/ تاليف الامير معزالدين محمد بن ابی الحسن الموسوی المشهدی؛ نسخ، قرن ‎۱۱ هجری قمری.»
 
• «الاقبال بالاعمال الحسنة فيما يعمل مرة في السنة/ تاليف رضي‌الدين ابوالقاسم علی بن طاوس خط ملامحمد شفيع؛ نسخ معرب (روز جمعه ‎۴ صفر)، سال ‎۱۰۹۱ قرن ‎۱۲ هجری قمری.»
 
• «الاربعون حديثا/ تاليف ابن‌زهرة سيد محی‌الدين ابوحامد محمد بن عبدالله بن علی زهره حسينی ابن اخی السيد ابی‌المکارم حمزة بن زهرة خط حسين بن سعيد بن موسی بن حميد مدنی؛ نسخ، قرن ‎۸ هجری قمری.»
 
• «آداب عباسی(تبريزی)/ ترجمه مفتاح الفلاح بقلم صدرالدين محمد تبريزی، فارسی؛ نسخ، قرن ‎۱۱ هجری قمری.»
 

• «انوار جليه در کشف اسرار حقايق علويه/ تاليف ملا عبدالله مدرس زنوزی تبريزی، فارسی؛ نستعليق مصنف، سال ‎۱۲۴۷ قرن ‎۱۳ هجری قمری.»
 
• «بحر المعارف (اشکوری)/ تاليف محمد بن محمد اشکوری، فارسی؛ نستعليق، سال ‎۱۲۸۸ قرن ‎۱۴ هجری قمری.»
 
• «تحفة الزائر/ تاليف محمد باقر بن محمدتقی مجلسی ‌بخط عسکری الجنابدی الخراسانی يا عسکری گنابادی، فارسی؛ نسخ، سال ‎۱۰۸۸ قرن ‎۱۲ هجری قمری.»
 
• «تحفة شاهيه عباسيه در شرح رساله رضويه/ محمدنصير بن قاضی بن کاشف‌الدين محمد اليزدی، فارسی؛ نسخ، سال ‎۱۱۰۱ قرن ‎۱۲ هجری قمری.»
 
• «حرز امام جعفر صادق/ منسوب به امام جعفر صادق، فارسی؛ نسخ و شکسته نستعليق، قرن ‎۱۳ هجری قمری.»
 
• «ترجمه مهج الدعوات و منهج الغايات/ تاليف سيد طاووس، فارسی؛ نسخ و نستعليق، قرن ‎۱۲ هجری قمری.»
 
• «ترجمه طرايف/ تاليف ابن ‌طاووس ‌ترجمه علی بن حسن زواری، فارسی؛ نستعليق، قرن ‎۱۰ هجری قمری.»
 
• «تقويم الايمان/ تاليف حسين اردبيلی استرآبادی ‌بخط حسين اردبيلی، فارسی؛ نستعليق، سال ‎۱۰۴۹ قرن ‎۱۱ هجری قمری.»
 
• «جامع الفوائد/ تاليف عبدالکريم بن محمدهادی الحسينی المرعشی الشوشتری، فارسی؛ نسخ، قرن ‎۱۳ هجری قمری.»
 
• «ربيع‌الاسابيع/ تاليف محمدباقربن محمدتقی مجلسی ‌بخط محمدمحسن اصفهانی؛ نسخ، سال ‎۱۱۴۲ قرن ‎۱۲ هجری قمری.»

نسخه‌های خطی نفیس قرآن یادگار بزرگ‌ترین واقف تاریخ معاصر ایران/ یادداشت مظفرالدین شاه بر آخرین صفحه قرآن «ارسنجانی»

خرید بک لینک قوی

ساخت بنر

شعرخوانی حسین آهی در محفل شعر و ادب «سروچمان»

Published by:

شعرخوانی حسین آهی در محفل شعر و ادب «سروچمان»

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، نهمین محفل شعر و ادب «سرو چمان» با اجراي سعيد بيابانکي و عليرضا لبش و شعرخوانی حسین آهی، حمیدرضا شکارسری، قادر طراوت پور، مرضیه فرمانی، سید مهدی موسوی، سید امیر سادات موسوی برگزار می‌شود.

همچنين در بخشي از نشست، ضمن معرفي کتاب «تار و پود (کارگاه شعر و شاعری)» نوشته سید مهدی موسوی، همراه بـا تکنوازی ویولن امیر ارشیا طلوع تهرانی اجرا خواهد شد.

علاقه‌مندان برای حضور در این نشست می‌توانند از ساعت 18 سه‌شنبه 5 مردادماه به فرهنگسرای سرو واقع در خیابان ولیعصر (عج)، ضلع شمالی پارک ساعی، کوی ساعی یکم مراجعه کنند.

شعرخوانی حسین آهی در محفل شعر و ادب «سروچمان»

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، نهمین محفل شعر و ادب «سرو چمان» با اجراي سعيد بيابانکي و عليرضا لبش و شعرخوانی حسین آهی، حمیدرضا شکارسری، قادر طراوت پور، مرضیه فرمانی، سید مهدی موسوی، سید امیر سادات موسوی برگزار می‌شود.

همچنين در بخشي از نشست، ضمن معرفي کتاب «تار و پود (کارگاه شعر و شاعری)» نوشته سید مهدی موسوی، همراه بـا تکنوازی ویولن امیر ارشیا طلوع تهرانی اجرا خواهد شد.

علاقه‌مندان برای حضور در این نشست می‌توانند از ساعت 18 سه‌شنبه 5 مردادماه به فرهنگسرای سرو واقع در خیابان ولیعصر (عج)، ضلع شمالی پارک ساعی، کوی ساعی یکم مراجعه کنند.

شعرخوانی حسین آهی در محفل شعر و ادب «سروچمان»

خرید بک لینک رنک 1

شبکه خانگی

برگزاری کارگاه شعرشناسی در فرهنگسرای فردوس

Published by:

برگزاری کارگاه شعرشناسی در فرهنگسرای فردوس

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، نشست انجمن شعر و ترانه فردوس با هدف شناساندن اصول و قواعد شعر و سرود به شاعران جوان کشور از ساعت 17 روز یکشنبه سوم مردادماه برگزار می‌شود.

در این نشست به موضوعاتی مانند رابطه شعر و ملودی، وزن در شعر، قالب‌های روان شعر و نقش آرایه‌ها در اشعار پرداخته می‌شود و خوانش اشعار شاعران جوان و نقد و بررسی آثار از سوی کارشناس برنامه و شاعران حاضر نیز از بخش‌های کلیدی این نشست است.

علاقه‌مندان برای شرکت در این برنامه می‌توانند به فرهنگ‌سرای فردوس واقع در فلکه دوم صادقیه، بلوار فردوس شرق، بعد از چهارراه شهید سلیمی جهرمی مراجعه کنند و برای کسب اطلاعات بیشتر نیز با شماره ۴۴۰۵۸۹۰۰ تماس بگیرند.
 

برگزاری کارگاه شعرشناسی در فرهنگسرای فردوس

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، نشست انجمن شعر و ترانه فردوس با هدف شناساندن اصول و قواعد شعر و سرود به شاعران جوان کشور از ساعت 17 روز یکشنبه سوم مردادماه برگزار می‌شود.

در این نشست به موضوعاتی مانند رابطه شعر و ملودی، وزن در شعر، قالب‌های روان شعر و نقش آرایه‌ها در اشعار پرداخته می‌شود و خوانش اشعار شاعران جوان و نقد و بررسی آثار از سوی کارشناس برنامه و شاعران حاضر نیز از بخش‌های کلیدی این نشست است.

علاقه‌مندان برای شرکت در این برنامه می‌توانند به فرهنگ‌سرای فردوس واقع در فلکه دوم صادقیه، بلوار فردوس شرق، بعد از چهارراه شهید سلیمی جهرمی مراجعه کنند و برای کسب اطلاعات بیشتر نیز با شماره ۴۴۰۵۸۹۰۰ تماس بگیرند.
 

برگزاری کارگاه شعرشناسی در فرهنگسرای فردوس

خرید بک لینک رنک 3

دانلود نرم افزار