Tag Archives: نوشته ی کارل گوستاو یونگ

معرفی کتاب خود ناشناخته اثر کارل گوستاو یونگ

Published by:

معرفی کتاب خود ناشناخته اثر کارل گوستاو یونگ
معرفی کتاب خود ناشناخته اثر کارل گوستاو یونگ

معرفی کتاب خود ناشناخته اثر کارل گوستاو یونگ

کتاب خود ناشناخته، اثری نوشته ی کارل گوستاو یونگ است که نخستین بار در سال 1950 انتشار یافت. یونگ در این اثر چالشی و تفکربرانگیز استدلال می کند که آینده ی تمدن به توانایی ما (به عنوان فرد) در مقاومت در برابر نیروهای جمعی جامعه بستگی دارد. تنها از طریق به دست آوردن آگاهی، و درک ذهن ناخودآگاه و ماهیت واقعی خویشتن است که فرد می تواند دانشی از خود را به دست آورد که او را در برابر تعصبات و افراط گرایی های ایدئولوژیک ایمن می سازد. این انجام این کار، مستلزم این است که با ترس خود از ماهیت دوگانه ی ذهن مواجه شویم: وجود خوبی ها و ظرفیت بروز بدی ها در همه ی افراد. یونگ در کتاب خود ناشناخته، به شکلی جذاب و مجاب کننده استدلال می کند که تنها پس از انجام این کار است که می توانیم با خطرات تحمیل شده توسط جامعه (اجتماع افراد) رو به رو شویم و در مقابل تهدیدهای افراد صاحب قدرت، ایستادگی کنیم.